Bài tập tự luận rèn kĩ năng - Hoàng Lê nhất thống chí

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 10-12 câu văn cảm nhận về vẻ đẹp của Quang Trung – Nguyễn Huệ qua lời phủ dụ binh lính.