Các kết quả

Thử nghiệm
Thời lượng
Cấp
Bình luận
Sửa đổi lần cuối (gửi)
Sửa đổi lần cuối (điểm)
Estat
15' 1''-Tuesday, 25 February 2020, 9:30 PM Xem
24' 17''-Thursday, 9 April 2020, 9:24 AM Xem
30' 58''-Sunday, 12 April 2020, 3:23 PM Xem
40' 47''-Monday, 13 April 2020, 7:49 PM Xem
50' 7''-Monday, 20 April 2020, 8:50 AM Xem
60' 46''-Monday, 20 April 2020, 10:24 AM Xem
75' 43''-Monday, 20 April 2020, 9:46 PM Xem
711' 30''-Monday, 20 April 2020, 9:46 PM Xem
713' 26''-Monday, 20 April 2020, 9:46 PM Xem
715' 22''-Monday, 20 April 2020, 9:46 PM Xem
111' 20''-Monday, 20 April 2020, 9:47 PM Xem
121' 4''-Wednesday, 22 December 2021, 9:29 AM Xem
130' 40''-Thursday, 24 March 2022, 8:48 PM Xem