Các kết quả

Thử nghiệm
Thời lượng
Cấp
Bình luận
Sửa đổi lần cuối (gửi)
Sửa đổi lần cuối (điểm)
Estat
10' 3''-Friday, 17 September 2021, 8:36 PM Xem
10' 7''-Friday, 17 September 2021, 8:36 PM Xem
33' 16''-Friday, 17 September 2021, 8:40 PM Xem
40' 23''-Friday, 17 September 2021, 8:57 PM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:43 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:43 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:43 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:43 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:44 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:48 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:48 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:48 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
0' 0''-Saturday, 18 September 2021, 6:49 AM Xem
150' 20''-Saturday, 18 September 2021, 8:59 PM Xem
161' 40''-Thursday, 30 September 2021, 8:59 PM Xem
170' 40''-Friday, 1 October 2021, 10:34 PM Xem
180' 16''-Sunday, 10 October 2021, 9:50 AM Xem
190' 14''-Sunday, 10 October 2021, 9:50 AM Xem
200' 7''-Sunday, 10 October 2021, 9:50 AM Xem
210' 4''-Sunday, 10 October 2021, 9:50 AM Xem
22 (Chưa hoàn thành)0' 43''-Sunday, 31 October 2021, 10:01 PM Xem