Thực hành: Nhận biết các tỷ số lượng giác góc nhọn

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này
(Tiếp tục lần thử nghiệm chưa hoàn thành)