Bài toán khởi động

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này