Làm quen với Sơ đồ Venn

Không giới hạn số lần thử nghiệm cho hoạt động này
(Tiếp tục lần thử nghiệm chưa hoàn thành)