Trục số - Số nguyên âm


Mô tả

Các em đã từng nghe đến cụm từ "độ cao so với mực nước biển" ở đâu đó chưa? Thông qua hoạt động này, các em sẽ biết và nhận xét được các điểm chung để biểu diễn độ cao so với mực nước biển, nhiệt độ hay số tiền dư trong tài khoản. Từ đó, giúp các em hình thành cách biểu diễn các giá trị của số nguyên âm trên trục số.

Mục tiêu học tập

  • Biết được cách biểu diễn số nguyên dương, số nguyên âm trên trục số.
  • Giải thích ý nghĩa của giá trị dương, giá trị âm với một số trường hợp hay gặp.
  • Sử dụng số dương và số âm để biểu diễn các đại lượng trong các đa ngữ cảnh.
  • Mô tả vị trí của một điểm trên trục số so với các số khác.
  • Mô tả vị trí của một điểm trên trục số so với số đối của nó.
  • Định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách của nó tới số 0.

Sửa lần cuối: Tuesday, 13 October 2020, 11:50 PM