Lý thuyết: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

💠 Phép cộng

Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng.


Ví dụ 1: Tổng của \(3+5\)

\( 3 + 5 = (1+1+1) + (1+1+1+1+1) \)

          \( = 1+1+1+1+1+1+1+1 \)

          \( = 8 \)

🎯 Tính chất của phép cộng:

🔹 Giao hoán: đổi chỗ các số hạng thì tổng không dổi

 \( \boxed{a+b=b+a}\)

🔹 Kết hợp: nhóm hai số hạng bất kì trong tổng thì tổng không đổi

 \( \boxed{(a+b)+c=a+(b+c)}\)

🔹 Cộng với số 0: một số cộng với 0 thì bằng chính số đó

 \( \boxed{a+0=0+a=a}\)


💠 Phép trừ
Với hai số tự nhiên \(a, b\) và  \(a \geq b \) thì ta có phép trừ \(a-b\). Khi đó:


Ví dụ 2: 

\(8-5=3\)

\(20-15=5\)

Phép trừ \(5-9\) không thực hiện được vì \(5<9\)

🎯 Với số tự nhiên a bất kì, ta có:

\(a-a=0\)

\(a-0=a\)


Sửa lần cuối: Tuesday, 14 September 2021, 11:06 AM