Lý thuyết: Phép trừ số nguyên

💠 Quy tắc

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b\).

Ví dụ 1: 

\(6-3=6+(-3)=3\).

\(9-12=9+(-12)=-3\).

\(-8-10=-8+(-10)=-18\).

Ví dụ 2: 

Một người đứng ở vị trí xuất phát. Người đó lùi \(5\) bước, sau đó lùi tiếp \(3\) bước nữa. Hỏi vị trí của người đó so với lúc xuất phát?


Sau khi lùi \(5\) bước, vị trí của người đó đang là \((-5)\) so với điểm xuất phát.

Người đó lùi tiếp \(3\) bước, nên vị trí mới sẽ là: \(-5-3=-5+(-3)=-8\).


💠 Nhận xét

Phép trừ trong \(\mathbb{N}\) không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong \(\mathbb{Z}\) luôn thực hiên được.

Sửa lần cuối: Wednesday, 22 September 2021, 5:29 PM