Lý thuyết: Quy tắc dấu ngoặc

💠 Quy tắc bỏ ngoặc dấu "+"

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "\(+\)" đằng trước thì dấu của tất cả các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên.


Ví dụ 1: 

\(+(189-5795+32)=189-5795+32\)

\(+(-18+94+20)=-18+94+20\)


💠 Quy tắc bỏ ngoặc dấu "-"

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "\(-\)" đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc


Ví dụ 2: 

\(-(12+35-12)=-12-35+12\)

\(-(-45+21-3-56)=45-21+3+56\)

\(-(-8-58-148+1)=8+58+148-1\)


💠 Nhận xét

Trong một biểu thức, ta có thể:

  • Thay đổi tùy ý vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng

Ví dụ 3: 

\(-6+8-9-12+6\)

\( =8-6-9-12+6\)

\( =8-6+6-9-12\)

  • Đặt dấu ngoặc đế nhóm các số hạng một cách tùy ý với lưu ý quy tắc dấu ngoặc ở trên

Ví dụ 4: 

\(-6+8-9-12+6\)

\( =8-6-9-12+6\)

\( =8-6+6-9-12\)

Sửa lần cuối: Friday, 24 September 2021, 11:03 AM