Lý thuyết: Phép chia hết hai số nguyên. Ước và bội của một số nguyên

💠 Phép chia hết

Cho \(a, b \in \mathbb{Z}\)\(b \neq 0\). Nếu có số nguyên \(m\) sao cho \(a=bm\) thì ta nói  \(a\) chia hết cho \(b.\)

Kí hiệu \(a\ \vdots\ b\).


💠 Bội và ước

Khi \(a\ \vdots\ b\) \(a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\), ta còn gọi \(a\)bội của \(b\), \(b\)ước của \(a.\)

Ví dụ 1: 

Do \(6.(-3)=-18\) nên \(-18\) là bội của \(6\); \(6\) là ước của \(-18. \)

\(-18\) cũng là bội của \(-3\); \(-3\) cũng là ước của \(-18\)

Chú ý:

    • Nếu \(a=bm\) (\( b \neq 0\ \)) thì ta còn nói \(a\) chia cho \(b\) được \(m\) và viết: \(a:b=m\)
    • Số \(0\) là bội của mọi số nguyên khác \(0\)
    • Số \(0\) không phải là ước của bất kì số nguyên nào
    • Các số \(1\)\(-1\) là ước của mọi số nguyên
    • Nếu \(m\) vừa là ước của \(a\) vừa là ước của \(b\) thì ta nói \(m\) là ước chung của \(a\)\(b\)

Ví dụ 2: 

+) Các bội của \(2\) là: \(0; 2; -2; 4; -4; 6; -6; ...\)

+) Các ước của \(9\) là: \(1; -1; 3; -3; 9; -9\)

Sửa lần cuối: Monday, 27 September 2021, 4:49 PM