Lý thuyết: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối