Lý thuyết: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn