Lý thuyết: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Created: Wednesday, 25 July 2018, 9:50 AM by THAM NGUYEN THI
Diff Phiên bản Thành viên Đã được sửa
4 Hình của THAM NGUYEN THITHAM NGUYEN THI 10:24 AM
25 July 2018
3 Hình của THAM NGUYEN THITHAM NGUYEN THI 10:22 AM
25 July 2018
2 Hình của THAM NGUYEN THITHAM NGUYEN THI 10:18 AM
25 July 2018
1 Hình của THAM NGUYEN THITHAM NGUYEN THI 9:55 AM
25 July 2018