Lý thuyết: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Viewing page version #2
(Restore this version) 

Modified: 13 December 2018, 12:00 PM   Thành viên: anonfirstname2 anonlastname2  → Hình của anonfirstname2 anonlastname2

Định nghĩa

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và một cạnh là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung của đường tròn đó.

Ví dụ: Xét đường tròn \((O)\) và đường thẳng \(d\) là tiếp tuyến của \((O)\) tại \(A.\)


Khi đó góc \(\widehat{BAd}\)


Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo góc của cung bị chắn.

Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Định lí đảo

Nếu góc \(\widehat{BAx}\) ..